Orzecznictwo

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07.09.2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017, poz. 1743).

W celu otrzymania Orzeczenia Rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń powinien skontaktować się z psychologiem - pracownikiem Poradni opiekującym się placówką do której uczęszcza dziecko (na spotkanie najlepiej umówić się telefonicznie)

Psycholog z naszej poradni opiekujący się Państwa dzieckiem pomoże w zebraniu prawidłowych dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia wniosku o wydanie orzeczenia/opinii oraz udzieli wszelkich informacji.

Zespół Orzekający Poradni 11 wydaje orzeczenia o potrzebie:

indywidualnego nauczania
lub indywidualnego, obowiązkowego, rocznego przygotowania przedszkolnego

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego, obowiązkowego, rocznego przygotowania przedszkolnego mogą otrzymać dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły na podstawie:

wniosku rodziców/prawnych opiekunów (druk do pobrania) wraz załącznikami:

    1. aktualne zaświadczenie lekarskie druk do pobrania

    2. opinia pedagogiczna ze szkoły, przedszkola (druk do pobrania)

    3. aktualna diagnoza psychologiczno-pedagogiczna (przeprowadzona przez psychologa naszej Poradni).

kształcenia specjalnego

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą otrzymać dzieci i młodzież

  • niepełnosprawni

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

na podstawie:

wniosku rodziców/prawnych opiekunów (druk do pobrania) wraz załącznikami:

- aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające niepełnosprawność (druk do pobrania)

- opinia pedagogiczna ze szkoły, przedszkola (druk do pobrania)

- aktualna diagnoza psychologiczno-pedagogicznej (przeprowadzona przez psychologa naszej Poradni)

  • niedostosowani społecznie i zagrożeni niedostosowaniem społecznym.

na podstawie:

wniosku rodziców/prawnych opiekunów (druk do pobrania) wraz załącznikami:

- aktualne zaświadczenie lekarskie określające stan zdrowia (druk do pobrania)

- opinia pedagogiczna ze szkoły (druk do pobrania)

- aktualna diagnoza psychologiczno-pedagogiczna (przeprowadzona przez psychologa naszej Poradni).

opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mogą otrzymać dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności zamieszkałe na terenie działania Poradni nr 11, nie uczęszczające do przedszkola oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli w naszym rejonie na podstawie:

wniosku rodziców/prawnych opiekunów (druk do pobrania) wraz załącznikami:

- aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające niepełnosprawność (druk do pobrania)

- aktualna diagnoza psychologiczno-pedagogiczna (przeprowadzona przez psychologa naszej Poradni).

Uwaga!! Rodzice/opiekunowie prawni dzieci niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących powinni zgłosić się do Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP” ul. Raszyńska 8/10 tel.: 22 822 77 17

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci autystycznych oraz z Zespołem Aspergera powinni zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 ul.Narbutta 65/71 tel.: 22 849 99 98 lub 22 849 98 03

Informacja o pomocy dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych można znaleźć na stronie internetowej Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy w zakładce "Specjalne potrzeby edukacyjne" (tutaj)

Wykaz zespołów wczesnego wspomagania zorganizowanych w jednostkach oświaty, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa. (link do wykazu)

Opinie dotyczące zindywidualizowanej ścieżki kształcenia nie są rozpatrywane przez Zespół Orzekający, szczegółowe informacje w zakładce "opinie, informacje, zaświadczenia"